افتخارات

تنها تدوین کننده استاندارد تخت کودک در سازمان ملی استاندارد ایران *
( Hofex 2014) دریافت کننده لوح سیمین از چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل *
(Kitex/2014) دریافت کننده لوح زرین از ششمین نمایشگاه برترین محصولات نوزاد،کودک،نوجوان *
از آلمان ISO 9001-2008 دارای گوا هینامه استاندارد*
از آلمان ISO 9001-2008 دارای استاندارد تخت کودک*
دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران *
کسب دومین استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران*