میزی ته‌حریری مێرسده ورده‌کاریه‌کان
په‌رتووک خانه‌ی مێرسده ورده‌کاریه‌کان
ته‌ختی مێرسده ورده‌کاریه‌کان
پاته‌ختی مێرسده ورده‌کاریه‌کان