سرویس ریو

S1415 :کد محصول

دراور وقاب آئینه ریو
49 cm : عمق
92 cm : طول
166 cm : ارتفاع