سرویس نوزادی برفی

K1009 :کد محصول

کتابخانه برفی
56 cm : عمق
95 cm : طول
196 cm : ارتفاع