پاتختی بنفشهجزئیات
تخت بنفشه جزئیات
کمد بنفشه جزئیات
دراور بنفشه جزئیات
قاب آئینه جزئیات