په‌ڕتووک خانه‌ی وه‌نه‌وشهنوێنه‌رایه‌تیه‌کان
ته‌ختی دووکاره‌ی وه‌نه‌وشه نوێنه‌رایه‌تیه‌کان
گه‌نجه‌ی وه‌نه‌وشه نوێنه‌رایه‌تیه‌کان
عه‌سه‌لی وه‌نه‌وشه نوێنه‌رایه‌تیه‌کان
قه‌فه‌زی جلی وه‌نه‌وشه نوێنه‌رایه‌تیه‌کان