سرویس بنفشه

S0129 :کد محصول

قاب آئینه بنفشه
2 cm : عمق
75 cm : طول
75 cm : ارتفاع