ژووری کۆرپه

ریۆ

پابلۆ

( کاپیتان ( سفید ئانتیک

( کاپیتان (آنتیک سفید بیاض

یووگی

به‌رفی

وه‌نه‌وشه

مینوسا